Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Disposicions addicionals

Disposicions addicionals


Primera.

1. Per regular al sòl urbà aquells aspectes constructius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim de serveis no previstos en aquestes Normes, la Corporació Metropolitana, en el termini d'un any, a comptar des de l'aprovació definitiva del Pla General, formarà i sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent les ordenances metropolitanes, d'aplicació a tot l'àmbit de l'entitat.

2. Mentre no es produeixi l'aprovació definitiva de les ordenances metropolitanes, regiran les ordenances municipals dels municipis respectius, o, si no n'hi ha, les Ordenances municipals de Barcelona, per regular els aspectes assenyalats a l'apartat anterior.

3.  L'aplicació de les Ordenances metropolitanes deixarà al marge, si escau, les especials que exigeixin les peculiaritats del municipi.

Segona.

La Corporació Metropolitana en el termini de dos anys, a comptar des de l'aprovació definitiva del Pla General Metropolità, redactarà el nomenclàtor indicatiu d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses a què es refereix l'article 289.4 de les Normes presents.