Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Canvi de qualificació de la parcel·la del cinema Avenida

Canvi de qualificació de la parcel·la del cinema Avenida


Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de la parcel·la del cinema Avenida, del terme municipal de Cornellà de Llobregat, que consisteix en el canvi de la qualificació de sistema d'equipaments comunitaris (clau 7) per la qualificació de nova creació, zona de dotacions comercials i oficines (clau 107a).

Aprovada definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 25 d'octubre de 1989 (DOGC núm. 1250 de 02/02/1990)

Definició

Aquest document constitueix una modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data de 14 de juliol de 1976, i de conformitat amb el que preveu l'article 49 del RD 1346/1976, de 9 d'abril.

Emplaçament

La modificació se situa al solar ocupat del cinema Avenida, a l'avinguda de Sant Ildefons, qualificat d'equipaments comunitaris (clau 7), segons el PGM.

Contingut

La modificació consisteix en la substitució de la qualificació esmentada, per una altra de nova implantació que es defineix com a dotació comercial i d'oficines, i se li assigna la clau de nova planta (107-A).

Oportunitat

L'absoluta falta de locals i solar aptes per a la instal·lació dels usos comercial i d'oficines en un barri com Sant Ildefons de gran densitat poblacional, que comporta habitualment el viatge obligat fora de la ciutat per a l'adquisició de productes de segona necessitat, i per a la visita/consulta a determinats professionals (advocats, metges, tècnics, gestors, etc.), és justificació suficient per al canvi de qualificació, tot i entenent que, en aquests cas, el caràcter de servei a la comunitat, que se suposa a tot equipament, és propi dels usos de referència.

Edificabilitat

La nova qualificació es regularà, pel que fa a l'edificabilitat, per les mateixes directrius i limitacions que la d'equipaments comunitaris (clau 7), això és, I'article 217 de la normativa vigent del PGM.

Titularitat

La construcció resultant de l'aprofitament de la nova qualificació serà, en tot cas, i en un vint per cent de la seva superfície útil 20 per 100 de propietat pública, amb caràcter de bé patrimonial.

Vigència

Aquesta modificació tindrà vigència indefinida, conforme amb l'article 45 del RD 1346/1976 de 9 d'abril.

  • Municipis