Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 1a. Prevenció d'incendis
  Article
  Article 99 - Ordenances municipals de prevenció d'incendis

Article 99 - Ordenances municipals de prevenció d'incendis


1. Els ajuntaments de la zona metropolitana en l'exercici de la seva potestat d'ordenança podran aprovar normes sobre prevenció d'incendis, que hauran de sotmetre a l'aprovació definitiva de la Corporació Metropolitana quan afectin els punts següents:

a. materials i elements de construcció
b. prescripcions concernents a l'edificació en general
c. normes especials en instal·lacions industrials i artesanals, magatzems i dipòsits, garatges i tallers de reparació per a vehicles, motors i emmagatzematge de carburants.

2. Les ordenances a les quals es refereix el paràgraf anterior no podran contenir preceptes oposats a les lleis o disposicions generals i hauran de determinar les Normes tecnològiques d'edificació NTE-IPF/1974, sobre «Instal·lacions de protecció contra el foc», aprovades per Ordre del Ministeri de l'Habitatge, de 26 de febrer de 1974, que, si és el cas, siguin aplicables.

3. A través del corresponent pla especial o ordenança podrà regular-se la instal·lació de boques d'incendi a la via pública per a la lluita contra el foc.