Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 96 - Composició de façanes

Article 96 - Composició de façanes


Amb aplicació a determinats sectors, illes o grups de blocs aïllats, que seran delimitats a aquest efecte, els ajuntaments integrats en la Corporació Metropolitana podran fixar normes generals a les quals haurà d'ajustar-se la composició de les façanes.