Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 2a. Centre direccional de comunicacions del Prat
  Article
  Article 95 - Determinacions que han de respectar‑se al Pla Par­cial

Article 95 - Determinacions que han de respectar‑se al Pla Par­cial


El Pla Parcial que s'elabori per al desenvolupament de les previsions del Pla General a la subzona del Centre Di­reccio­nal de Comunicacions del Prat, ha de respectar les determinacions següents:

a. La distribució de superfície establerta a l'article an­terior.
b. La xarxa per als vianants ha de ser independent de la xarxa automobilística i ha d'estar ben connectada a la xarxa exterior alhora que dotada d'amplis espais per a aparcaments.
c. La dotació d'establiments annexos a les edificacions i instal·lacions s'ha d'establir en la proporció mínima d'una plaça d'estacionament de 25 m2, inclosos accessos, per cada 150 m2 sostre.
d. El nombre màxim d'habitatges s'ha de fixar per a tota la sub­zona en 400.