Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 2a. Centre direccional de comunicacions del Prat
  Article
  Article 94 - Distribució de superfícies

Article 94 - Distribució de superfícies


1. Amb caràcter preceptiu, es reservarà al pla parcial la superfície de sòl que s'indica per a les destinacions que s'expressen tot seguit:

Destinacions Superfície
en hectàrees
a) Edificis i instal·lacions per a activitats tècniques, administratives, burocràtiques, comercials, de serveis, de magatzematge i similars, derivades o directament relacionades amb l'activitat de l'aeroport, del port i de les terminals ferroviàries i d'autopista. 12 ha
b) Supermercats, grans magatzems, comerços, oficines, centres de telecomunicacions i telefonia, dispensaris, parques de bombers, sales d'espectacles i aparcaments annexos. 20 ha

c) Residències, hotels, motels, bars, restaurants, cafeteries i similars; i habitatges per al personal de guarda i servei.

6 ha
d) Estació terminal de correspondència i intercanvi entre els diferents mitjans de transport (estació de ferrocarril, d'autobusos, de correspondència) i annexos i aparcaments. 140 ha
e) Estació mixta de recepció, magatzematge i distribució de mercaderies i serveis annexos. 110 ha
f) Zones esportives. 16 ha
g) Parc urbà tocant al riu Llobregat. 25 ha

2. La superfície reservada a zones esportives i parc urbà té el caràcter de mínima obligatòria; les altres reserves podran variar en més o menys, fins a un 10 per 100.