Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 1a. Disposicions comunes
  Article
  Article 92 - Tipus d'ordenació

Article 92 - Tipus d'ordenació


1. El tipus d'ordenació a les subzones de centres direccionals es triarà al Pla Parcial, i es podrà optar pel d'"edificació volumètrica específica" o pel d'edificació tridimensional".

2. A les subzones en què aquest Pla respecta o incorpora previsions de Plans Parcials, prevaldrà el tipus d'ordenació que aquests estableixen.