Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 91 - Zones de nucli antic

Article 91 - Zones de nucli antic


A les zones de nucli antic, conservació del centre històric (12b), excepte casos excepcionals degudament justificats, s'exigirà, generalment, que les altures de cornises, acabaments, buits de balcons, miradors, finestres i la resta d'elements segueixin les normes tradicionals de composició, i es prohibirà l'ús de materials que no harmonitzin amb el caràcter del barri.