Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 90 - Façanes

Article 90 - Façanes


1. Als efectes del que disposa aquest capítol es conceptuaran com a façanes tots els paraments d'un edifici visibles des de la via pública. En particular, quan es tracti d'edificis contigus, la diferència d'altures màximes permeses dels quals sigui igual o superior a la d'una planta, serà obligatori tractar com a façana el parament que per tal causa queda vist, que haurà de retirar-se de la línia mitgera per poder establir-hi obertures, si això fos necessari per aconseguir una composició adequada, a menys que s'estableixi degudament la servitud corresponent.

2. Es declara lliure la composició de les façanes dels edificis, excepte quan es projecti emplaçar-los en carrers, illes o sectors per als quals regeixi un model especial com a obligatori, en llocs on es degui, o simplement convingui, conservar o establir un caràcter arquitectònic o urbanístic acusat. En tots aquests casos es podrà exigir l'ús de materials i sistemes constructius determinats. No obstant això, s'evitaran sempre efectes discordants entre les façanes d'una mateixa illa, contigües o pròximes, per tal d'obtenir un bon efecte urbanístic de conjunt.

3. A més es podrà denegar la llicència d'edificació als projectes que constitueixin un atac al bon gust o resultin extravagants, ridículs o impropis del seu emplaçament.