Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 1a. Disposicions comunes
  Article
  Article 90 - Definició

Article 90 - Definició


1. S'inclouen en aquesta zona els cen­tres direccionals de caràcter metropolità previstos a l'àmbit territorial d'aquest Pla General, exteriors a l'àrea central de Barce­lona, següents:

1. Centre de comunicacions del Prat.
2. Centre comercial i de reequipament de Sant Joan Despí.
3. Centre direccional de Sant Cugat‑Cerdanyola.
4. Centre comercial i de reequipament de Provençana‑Lito­ral.
5. Centre terciari i de reequipament de Sant Andreu‑Meridiana.
Cadascun d'aquests centres es considera com una subzo­na. El desenvolupament i execució del planejament es realitzarà en aquestes subzones, per la Corporació Metropo­litana de Barcelona segons les prioritats establertes al Programa d'actuació contingut en aquest Pla General.