Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Informació urbanística
  Article
  Article 9 - Execució de l'assenyalament

Article 9 - Execució de l'assenyalament


L'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny, fins i tot el de les línies d'edificació interior d'illa i de zona de jardí o d'espai lliure, quan sigui procedent, s'ajustarà a les normes següents:

1a. Seran requisits previs a les operacions d'assenyalament:

a. el pagament dels drets o les taxes corresponents
b. que el terreny es trobi lliure de tot obstacle que impedeixi o destorbi el replantejament.

2a. L'Administració municipal fixarà el dia i l'hora en què el replantejament hagi de tenir efecte i, amb l'antelació necessària, citarà la persona sol·licitant o l'autoritzada per aquesta.

3a. Podran assistir a l'acte de replantejament, amb el funcionari municipal encarregat d'efectuar-lo, la persona sol·licitant o qui la representi i el facultatiu o tècnic competent designat per aquella. Si, un cop comparegut el funcionari designat al terreny objecte d'assenyalament, aquest no es pogués dur a terme perquè el solar no es troba en les condicions assenyalades a l'apartat b. de la norma 1a, l'acte es declararà desert, amb la pèrdua dels drets corresponents.

4a. En un altre cas, el funcionari municipal marcarà en el terreny, amb punts o referències precises, les alineacions i rasants.

5a. L'assenyalament d'alineacions i rasants es farà constar en un plànol o croquis de replantejament, en dos exemplars, signat pel facultatiu de l'Administració local. Un dels exemplars s'unirà a l'expedient i l'altre es lliurarà a l'interessat.