Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 9 - Codi d'identificació

Article 9 - Codi d'identificació


Per a les finalitats previstes en aquest Pla, el codi d'identificació als plànols és el següent:

Concepte Clau
Sistema portuari
- Sector portuari 1 a
- Sector de l'entorn portuari 1 b
- Zona marítimo-terrestre 1 c
Sistema aeroportuari 2
Sistema ferroviari 3
Sistema de serveis tècnics 4
Sistema viari bàsic
- Xarxa viària bàsica 5
- Vies cíviques 5 b
Parcs i jardins urbans
- Actuals de caràcter local 6 a
- De nova creació de caràcter local 6 b
- Actuals i de nova creació d'àmbit metropolità 6 c
Equipaments comunitaris i dotacions
- Actuals 7 a
- De nova creació de caràcter local 7 b
- Actuals i de nova creació d'àmbit metropolit 7 c
Protecció de sistemes generals 9
Parcs forestals
- De conservació 27
- De repoblació 28
- Reserva natural 29
Cementiris comarcals 25
Zones en sòl urbà
Centre direccional 11
Nucli antic
- De substitució de l'edificació antiga 12
- Conservació del centre històric 12 b
En densificació urbana
- Intensiva 13 a
- Semiintensiva 13 b
Remodelació física
- Remodelació pública 14 a
- Remodelació privada 14 b
Conservació de l'estructura urbana i edificatòria 15
Renovació urbana: rehabilitació 16
Renovació urbana: transformació de l'ús existent 17
Subjecta a ordenació volumètrica específica 18
Ordenació en edificació aïllada 20 a
Subzones plurifamiliars
- Subzona I 20 a/6
- Subzona II 20 a/5
- Subzona III 20 a/7
Concepte Clau
- Subzona IV 20 a/9
20/ 9b
- Subzona V 20 a/8
Subzones unifamiliars
- Subzona VI 20 a/9u
- Subzona VII 20 a/10
- Subzona VIII 20 a/11
- Subzona IX 20 a/12
Industrial 22 a
Verd privat protegit 8 a
Zones en sòl urbanitzable
Centre direccional 11
Desenvolupament urbà, Intensitat 1 19
Desenvolupament urbà, Intensitat 2 20 b
Desenvolupament urbà opcional, Intensitat 3 21
Desenvolupament industrial 22 b
Sòl no urbanitzable
Verd privat d'interès tradicional 8 b
Rústic protegit de valor agrícola 24
Lliure permanent 26
Àrees forestals 30