Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 86 - Obres en sòl urbanitzable programat

Article 86 - Obres en sòl urbanitzable programat


1. Al sòl programat no podran realitzar‑se obres aïllades d'urbanització, llevat que es tracti d'executar els sistemes generals metropolitans o algun dels seus elements. Per a la urbanització d'aquest sòl són indispensables el Pla Parcial, la delimitació del polígon i el Projecte d'urbanització.

2. No s'atorgaran llicències d'edificació fins que s'executi la urbanització, encara que la parcel·la sobre la qual es pretengui edificar compti amb elements parcials d'urbanització indispensables.