Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 82 - Densitat d'habitatges

Article 82 - Densitat d'habitatges


Els Plans Parcials per al desenvolupament de les previsions d'aquest Pla General en sòl urbanitzable programat respec­ta­ran les determinacions establertes per a cada zona o sub­zona respecte a l'ús d'habitatge, nombre màxim o densitat màxima, que no podrà en cap cas ultrapassar‑se.