Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Capítol
    Capítol 2. Llicències per activitats publicitàries
    Article
    Article 8 - Condicions especials de la llicència

Article 8 - Condicions especials de la llicència


1. L'incompliment de les condicions contingudes en aquesta Ordenança, les Ordenances municipals i la legislació vigent, com també les particulars que s'hagin pogut fixar en la llicència, produiran la seva anul·lació, havent-se de concloure l'activitat publicitària en el termini que l'Ajuntament fixi amb un màxim d'un mes.

2. L'incompliment del termini fixat facultaria l'Ajuntament a procedir a l'eliminació de l'activitat publicitària sense perjudici de la imposició dels costos i de les responsabilitats que se'n derivin.

3. A més del que s'exposa a l'apartat anterior, l'Ajuntament directament o a instància de l'administració actuant, podrà ordenar la cessió de l'activitat publicitària incompatible amb l'execució d'obres públiques sense que això generi dret a indemnització.

4. La modificació de les condicions de l'entorn que possibilitaren la concessió de la llicència segons el que es determina en aquesta Ordenança, les Ordenances municipals i la legislació vigent, àdhuc les condicions particulars de la llicencia, donaran lloc a la revisió de la mateixa al final del seu termini de vigència.