Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Règim del sòl urbà
  Article
  Article 79 - Cessions gratuïtes al sòl urbà

Article 79 - Cessions gratuïtes al sòl urbà


1. Les cessions gratuïtes obligatòries al sòl urbà en les actuacions poligonals de reforma interior o de remodelació, es deter­minaran al pla especial i tindran l'extensió següent:

a. el sòl destinat a l'obertura, ampliació o eixamplament de vials locals.
b. el sòl destinat a jardins públics locals.
c. el sòl destinat a centres públics per impartir‑hi l'educació general bàsica.

2. La cessió gratuïta i obligatòria s'estén a la totalitat dels terrenys necessaris per a les destinacions abans indicades. Això no obstant, quan els jardins públics o les dotacions docents excedeixin de les necessitats del polígon o unitat d'actuació, i no s'hagi delimitat un polígon més gran que permeti assumir les cessions de sòl, el terreny que excedeixi de les previsions del polígon serà objecte d'expropiació forçosa, que donarà lloc a l'aplicació de contribucions especials.