Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 76 - Condicions que han de complir els jardins públics

Article 76 - Condicions que han de complir els jardins públics


Els jardins públics, quan es defineixen en plans especials o parcials, han de complir amb caràcter preceptiu, pel que fa a percentatges de concentració, dimensions mínimes, mesurades pel radi de circumferència inscriptible en tots els punts de la seva superfície, segons la seva zona i extensió, el que s'estableix a la taula següent:

Nivells mínims de concentració
de zones verdes locals
Sòl destinat a jardí % Sobre total de referència zona % Sobre àrea mínim (m) Mida radi
Zona de Remodelació privada (14a) 30 - 12
Zona de Desenvolupament Urbà, Intensitat 1 (19) 60 10 15
Zona de Desenvolupament Urbà, Intensitat 2 (20b)
Tipus I
Tipus II

70
40

8
6

15
8
Zona Desenvolupament Industrial (22b) 80 7 12
Zona de Renovació Urbana/Rehabilitació (16) 40 2,5 10