Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 75 - Protecció en finestres o buits

Article 75 - Protecció en finestres o buits


1. Les finestres o buits que pressuposin perill de caiguda estaran protegits per un ampit de 0,95 m. d'altura o una barana d'1 m. d'altura com a mínim, per a altures de caiguda <_   25 m., i d'1,05 m. i 1,10 m. respectivament, per a altures de caiguda > 25 m.

2. Per sota d'aquesta altura de protecció no hi haurà buits de dimensions més grans de 0,12 m., ni ranures arran de terra més grans de 0,05 m.

3. Quan per sota de l'altura de protecció hi hagi tancaments de vidre, s'hauran de trempar o armar amb malla metàl·lica o laminat plàstic.

4. Als edificis unifamiliars es podran aplicar altres criteris, sempre que aquests garanteixin una protecció anàloga.