Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 74 - Dotacions mínimes dels serveis comuns

Article 74 - Dotacions mínimes dels serveis comuns


Les dotacions mínimes que hauran d'incloure's en els serveis comuns de l'edifici destinat a l'ús d'habitatge seran les incloses al quadre següent:

Espais comuns Dotació mínima
Portal o vestíbul d'entrada a l'edifici (en zones de pas) 1caseller postal
1 porter elèctric
50 lux
1 presa de corrent
Escala i zones de graons 75 lux
Circulació interior a habitatge 50 lux
Cambra d'escombraries 1 aixeta d'aigua
1 bonera
1 punt de llum
Cambra de comptadors elèctrics i d'aigua 15 lux
1 bonera
Cambra de calderes (*) 1 aixeta d'aigua
1 bonera
15 lux
1 presa de corrent

(*) Opcional.

2. El porter elèctric, els polsadors de les zones comunes de l'edifici i els timbres de trucada als habitatges estaran situats de manera que el polsador més alt no sobrepassi l'altura d'1,60 m. mesura des de la cota del paviment corresponent.