Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 70 - Vestíbul

Article 70 - Vestíbul


1. A les cases plurifamiliars, l'espai destinat a entrada o vestíbul d'escala haurà de comptar amb una amplària mínima de 2,20 m. i una longitud mínima de 2 m., mesurada perpendicularment al pla format per la porta d'accés.

2. Els espais destinats a accedir des de l'entrada o vestíbul de l'edifici fins a l'escala o ascensor tindran un ample mínim d'1,20 m.

3. En els vestíbuls d'entrada no s'instal·laran locals comercials ni industrials, i a través d'ells no es permetrà l'accés ni del públic ni de mercaderies als qui puguin estar instal·lats a la planta baixa de l'edifici.

4. L'entrada a l'ascensor des del portal no es trobarà a una cota superior a 1,50 m. de la rasant del terreny a l'accés a l'edifici.

5. En l'espai destinat a zona d'espera de l'ascensor al vestíbul d'entrada a l'edifici, s'haurà de poder inscriure davant de la porta de l'ascensor un cercle de diàmetre mínim d'1,50 m.

6. Quan en el camí d'accés des de la via pública a la zona d'espera de l'ascensor s'hagin de superar desnivells, es disposaran rampes de paviment antilliscant de pendent no superior al 12 per 100. L'ample de les rampes serà com a mínim d'1 m. amb trams de longitud no superior a 5 m., entre els quals es disposaran replans de longitud mínima d'1,20 m. Així mateix, estaran dotades de passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m.

7. Els passadissos interiors a l'edifici però exteriors a l'habitatge i, si és el cas, les galeries exteriors d'accés als habitatges tindran, com a mínim, l'ample de l'escala establert al següent article, i en cap cas no seran inferiors a 1,20 m.