Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Marc urbanístic
  Capítol
  Capítol 1r. De les zones i les edificacions
  Article
  Article 7

Article 7


1. Les actuacions de rehabilitació es poden realitzar d'acord amb el que es determina en aquesta Ordenança a qualsevol de les zones que es defineixen en el PGM.

2. En aquelles zones subjectes a la redacció d'un Pla Especial o que inclouen un Pla Espe­cial en el seu àmbit, les actuacions de rehabilitació es regiran per l'Ordenança particular que s'estableixi, si s'escau, i subsidiàriament per aquesta Ordenança.
Fins a l'aprovació del Pla Especial, es poden realitzar actuacions de rehabilitació que no comportin augment de volum, augment del nombre d'habitatges, ni canvi d'ús.