Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 7 - Projectes de l'Administració relacionats amb el Pla General

Article 7 - Projectes de l'Administració relacionats amb el Pla General


1. Quan hom pretengui realitzar algun projecte d'obres o serveis disconforme amb aquest Pla, els municipis ho posaran en coneixement de la Corporació Metropolitana de Barcelona perquè aquesta exerceixi les facultats que li atribueix el Decret llei 5/1974, sens perjudici que aquells adverteixin l'organisme de què es tracti, de la disconformitat del projecte amb el Pla General.

2. El que es disposa a l'apartat anterior és d'aplicació, també, a les actuacions que pretengui realitzar o realitzi qualsevol entitat pública, local o estatal, o organisme de les administracions públiques.