Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 66 - Ventilació

Article 66 - Ventilació


1. L'habitatge tindrà, almenys, un espai d'ús comú (que no podrà ser la cuina, si és independent) amb obertura sobre l'espai exterior definit per les façanes de l'edifici.

2. L'habitatge disposarà d'un conducte d'extracció de fums a la cuina, amb sortida a la coberta o a la part superior de l'edifici.

3. S'admetran:

a. ventilacions per conducte d'acord amb les normes tècniques d'«Instal·lacions de salubritat: Ventilació» aprovades per Ordre de 2 de juliol de 1975
b. sistemes de ventilació forçada per mitjans mecànics, que garanteixin un cabal mínim d'extracció de 30 m3/hora i tinguin concedit un document d'idoneïtat tècnica expedit per l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment
c. ventilació per patinells de superfície no inferior a 1 m2, en els quals es pugui inscriure un cercle de diàmetre no inferior a 0,70 m. i que tinguin entrada d'aire de l'exterior per la part inferior.