Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 63 - Zones

Article 63 - Zones


1. Als efectes d'orientar el procés d'urbanització i el d'edificació, el Pla General qualifica el sòl urbà i el sòl urbanitzable programat en "zones", sens perjudici del sòl que és destinat a sistemes generals i locals. S'entén per "zona" l'extensió de sòl, contínua o discontínua, sotmesa a un règim uniforme. Quan els objectius urbanístics ho han exigit, el Pla ha fet distinció, dins cada "zona", de subzones, per establir una gradació en l'edificabilitat així mateix en sòl urbanitzable, tipus basats en l'ordenació de l'edificació.

2. L'acció urbanística, mitjançant programes d'actuació en sòl urbanitzable no programat, podrà justificar l'aplicació dels conceptes de "zona". El Pla General, conforme amb la seva funció en aquesta classe de sòl, no adopta a priori una qualificació zonal.