Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 61 - Titularitat i afectació de sòl a sistemes locals

Article 61 - Titularitat i afectació de sòl a sistemes locals


1. El sòl en què el Pla afecta el sistema local viari i els espais lliures o jardins públics serà de la titularitat demanial del municipi, després de la seva adquisició per aquest mitjançant expropiació, cessió gratuïta segons la Llei o qualsevol altre títol.

2. El que es disposa al paràgraf anterior serà també d'aplicació als sòls en què el Pla afecta els estacionaments o equipaments comunitaris, llevat que per la seva naturalesa siguin compatibles amb la titularitat privada com està previst a la secció 2a del capítol 4t, del títol III, si bé sempre quedaran vinculats a aquella afectació o destinació.