Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions generals
  Capítol
  Capítol 2n. Les actuacions de rehabilitació
  Article
  Article 6

Article 6


El nivell mínim d'habitabilitat per a les actuacions de rehabilitació en habitatges o edificis d'habitatges és el nivell «A» d'Habitabilitat Objectiva, tal com es defineix en el Decret de la Generalitat 346/1983 de 8 de juliol.

2. El nivell mínim d'habitabilitat per a d'altres usos es determinarà en cada Reglament. Si de cas hi manca en tots els casos, es tindran en consideració les circumstàncies de l'adequació i les raons de seguretat i salubritat, com també els aspectes d'habitabilitat assenyalats a l'apartat anterior que siguin per analogia d'aplicació, sense perjudici que a causa de les disposicions sobre els usos comercials, residencials o d'oficines, contingudes en les Ordenances Metropolita­nes o altres disposicions de rang superior, assenyalin nivells superiors d'habitabilitat que necessàriament s'hagin d'assolir.