Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Capítol
    Capítol 2. Llicències per activitats publicitàries
    Article
    Article 6 - Terminis de la llicència

Article 6 - Terminis de la llicència


Les llicències d'activitats publicitàries de caire limitat no tindran una durada superior a un any, prorrogable per un any més i per una sola vegada; s'exceptuen d'aquesta limitació les activi­tats publicitàries lligades a l'execució d'obres la durada de les quals serà igual a la prevista a la llicència d'obres, i les regulades a l'apartat 4 de l'art. 18 d'aquesta Ordenança. Les llicències d'activitats publicitàries de caire indeterminat tindran la durada que se sol·liciti a la llicència, amb un màxim de 5 anys prorrogables per períodes màxims de dos anys.