Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 6 - Obligatorietat de l'observança del Pla.

Article 6 - Obligatorietat de l'observança del Pla.


1. L'obligatorietat de l'observança d'aquest Pla comporta les limitacions que estableix l'article 58 de la Llei del Sòl.

2. Amb caràcter excepcional, i sempre que hi concorrin tots i cadascun dels requisits que diu el paràgraf següent, els ajuntaments podran, amb l'informe favorable previ de la Corporació Metropolitana de Barcelona, autoritzar usos o obres no previstos al Pla.

3. Perquè puguin autoritzar-se usos i obres no previstos al Pla, hauran de concórrer els requisits següents:

1r. Tenir un caràcter provisional i no naturalesa o finalitat permanents.
2n. No dificultar l'execució del Pla general o dels plans que, en desenvolupament d'aquest, s'aprovin.
3r. L'autorització prevista als apartats anteriors s'haurà d'atorgar a precari. Els usos i les obres hauran de cessar o d'enderrocar-se sense dret a indemnització quan l'administració atorgant acordi la revocació de l'autorització. No podran iniciar-se les obres o els usos sense que s'hagi formalitzat prèviament, en document públic, que s'ha fet constar al Registre de la Propietat l'atorgament de l'autorització, la seva naturalesa i el caràcter no indemnitzable de la revocació de la llicència i del cessament i demolició dels usos i obres. Les despeses de formalització del document públic i del seu accés registral aniran a compte de l'autoritzat.