Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Informació urbanística
  Article
  Article 6 - Consultes i informes

Article 6 - Consultes i informes


1. Tot administrat té dret a consultar, a les oficines de l'Ajuntament o a les de la Corporació Metropolitana, els plans, les normes complementàries i subsidiàries, els programes d'actuació urbanística, els estudis de detall i els projectes, amb les seves normes, ordenances i catàlegs, i que l'Administració local l'informi per escrit, amb el pagament previ dels drets o les taxes corresponents, del règim urbanístic aplicable a una finca o sector.

2. La persona que es proposés dur a terme actes subjectes a llicència, i en particular els propietaris de les finques, els seus administradors i els tècnics encarregats de la redacció dels projectes, podrà sol·licitar que l'Ajuntament o la Corporació Metropolitana els informi per escrit, amb el pagament previ dels drets o les taxes corresponents, sobre qualsevol dubte tècnic al qual pogués donar lloc l'aplicació del que disposen les normes urbanístiques i aquestes ordenances, al cas concret que es preveu.

3. Les peticions a què es refereixen els paràgrafs anteriors hauran d'anar acompanyades d'un plànol d'emplaçament de la finca o del sector a escala no menor d'1:2.000.