Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 58 - Determinació del sòl adscrit a sistemes locals

Article 58 - Determinació del sòl adscrit a sistemes locals


La determinació dels sòls adscrits al que en aquestes Normes és qualificat com a sistemes locals es farà, si és el cas, als plans especials i als plans parcials, amb subjecció als estàndards o exigències mínimes establertes en aquestes Normes per a cada zona. L'edificació haurà d'ordenar‑se de manera que deixi lliures els terrenys necessaris per a la creació dels sistemes locals.