Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 57 - Altura

Article 57 - Altura


L'altura lliure de l'habitatge, d'acord amb el que disposa l'article 227 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, serà, com a mínim, de 2,50 m. excepte per a aquells espais no inclosos com a estança, menjador, cuina o dormitoris, en els quals aquesta altura mínima podrà disminuir-se fins a 2,10 m. L'altura mínima entre forjats serà la prevista per a determinades zones en les normes esmentades.