Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 56 - Sistemes generals.

Article 56 - Sistemes generals.


1. L'estructura general i orgànica del territori definit a l'article 1 d'aquestes Normes és integrada pels elements determinants del procés urbà següents:

a. Sistemes generals de comunicacions.
b. Espais lliures destinats a parcs urbans, parcs forestals i espais verds.
c. Equipaments comunitaris.
d. Serveis tècnics d'abastament d'aigua, energia elèctrica i altres.
e. Espais de protecció de sistemes generals.

2. L'alteració d'algun dels sistemes generals o les modificacions en la intensitat dels usos exigirà la revisió o la modificació del Pla General, llevat els supòsits concretament previstos en aquestes Normes.