Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 56 - Programa funcional mínim

Article 56 - Programa funcional mínim


1. Per a cada habitatge destinat a famílies de dos a vuit components, s'assenyalen al quadre següent els programes funcionals mínims, així com les superfícies útils parcials mínimes de les zones en què poden agrupar-se els espais de diferent ús de l'habitatge.

Espais agrupats per zones Nombre de persones del programa funcional
2 3 4 5 6 7 8
Espais d'ús en comú:
Estança E E E E E E E E
Menjador C C C C C C C C
Cuina K K K K K K K K
Sup, mínima de zona en m2 18 20 24 26 28 30 32
Espais d'ús privat:
Dormitori: doble conjugal D2c D2c D2c D2c D2c D2c D2c D2c
Doble D2 - D1 D2* D2* D2* D2* D2*
Individual D1 - - - D1 D2* D2* D2*
(exclosos armaris per a roba encastats) - - - - - D1 D2*
Bany A A A A A A A A
Lavabo addicional Aa - - - - (Aa) Aa Aa
Sup. mínima de zona en m2 15 21 25 31 [37] 43 47
Espais complementaris:
Vestíbul V V V V V V V V
Distribuïdor D (D) D D D D D D
Emmagatzemament general AG AG AG AG AG AG AG AG
Armari per a roba R R R R R R R R
Sup. mínima de zona en m2 [3] [4,5] 6 7,5 9 10,5 12
Espais que encavalquen la seva funció o són exteriors:
Rentada i planxa LP LP LP LP LP LP LP LP
Estenedor T (T) (T) T T T T T
Terrasses Tz (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz)

( ) Opcional
[ ] Superfícies mínimes en el cas d'incloure-hi els espais opcionals
* Pot substituir-se per dos D1

2. La memòria del projecte definirà, per a cada habitatge, el programa funcional corresponent, que serà objecte d'especial fiscalització en atorgar-se la llicència  d'ocupació.

3. Els espais de rentada i planxa podran encavalcar-se amb qualsevol altre, sense augment de superfície en aquest.