Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 53 - Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions

Article 53 - Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions


1. Un cop acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de quinze dies, n'informarà l'Ajuntament, mitjançant l'escrit oportú, que haurà d'acompanyar amb:

a. certificat expedit pel facultatiu director de les obres, visat pel col·legi oficial corresponent, on s'acreditin, a més de la data de la terminació, el fet que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat o les seves modificacions posteriors autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades
b. plànols acotats, a escala 1:50 o 1:100, de la realitat de la fonamentació efectuada, amb indicació precisa de les seves característiques, dimensions, cotes de suport sobre el terreny i fatigues de treball i admissibilitat en les diverses superfícies de suport, així com de les xarxes de claveguerons, arquetes i sifons enterrats o no deixats vists, amb les especificacions suficients per localitzar-los fàcilment.

2. Un cop comunicat l'acabament de les obres o instal·lacions, el servei tècnic competent en farà la inspecció i si comprova que l'edificació s'ajusta estrictament al projecte aprovat, a les condicions de la llicència i a les prescripcions de les Normes urbanístiques, les ordenances municipals i la resta de disposicions reguladores i, si és el cas, es troben disposades i a punt de funcionament les instal·lacions de protecció contra incendis, proposarà la concessió de la llicència d'ocupació o ús o la de posada en servei. Si, al contrari, s'observés algun defecte, se'n proposarà l'esmena a l'autoritat municipal en el termini prudencial que s'assenyali a aquest efecte.

3. La llicència d'ús o ocupació o la de posada en servei s'atorgarà en el termini d'un mes, des que hagi estat comunicat l'acabament de les obres o des de la comunicació d'haver estat esmenats els defectes observats, si és el cas. Una vegada concedida la llicència d'ús podran connectar-se les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat.

4. Les inspeccions efectuades pel servei tècnic municipal corresponent, com a conseqüència de les infraccions observades, tant en el transcurs de les obres o instal·lacions, com un cop finalitzades aquestes, respecte a les condicions sota les quals es va atorgar la llicència o al que disposen les ordenances, meritaran taxes, que hauran de ser abonades pel titular de la llicència sense perjudici de les altres sancions i recàrrecs que siguin procedents.