Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions generals
  Capítol
  Capítol 2n. Les actuacions de rehabilitació
  Article
  Article 5

Article 5


1. Les actuacions de rehabilitació es classifiquen en funció del tipus d'obres en: actuacions de grau alt, grau mitja i grau baix.

2. S'entén per actuació de grau alt la que comporta obres en els fonaments, en els elements que fan una funció estructural, o en l'estructura de qualsevol altre element que formi part del cos de l'edificació.

3. A efectes d'aquesta Ordenança s'entén per cos de l'edificació el buc que el defineix com a tal, i esta format pel fonaments, I'estructura i els tancaments.

4. S'entén per actuació de grau mitjà la que comporta obres en els elements del cos de l'edi­ficació que no són considerats estructurals, obres que afecten les instal·lacions i els equipa­ments comuns, i a la redistribució generalitzada d'espais.

5. S'entén per actuació de grau baix la que comporta obres en les instal·lacions particulars, I'equip fix (higiènic, de cuina, de rentada de roba) les relacionades amb els acabats i les obres interiors en habitatges i locals.