Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 5 - Caràcter vinculant de les determinacions del Pla

Article 5 - Caràcter vinculant de les determinacions del Pla


1. Les determinacions d'aquest Pla vincularan l'Administració i els particulars.

2. Els ajuntaments, amb l'informe favorable previ de la Corporació Metropolitana de Barcelona, podran accedir a l'ocupació temporal per l'Administració de terrenys per a usos o edificacions de caràcter provisional, que estiguin en desacord amb el Pla, quan no en dificultin l'execució i l'ocupació estigui justificada per una necessitat pública de caràcter transitori. Aquesta autorització s'entén sens perjudici de la del titular del terreny o, arribat el cas, de les mesures coactives legítimes que pugui adoptar l'Administració.