Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 49 - Obligació de comunicar l'acabament de les diferents fases d'execució

Article 49 - Obligació de comunicar l'acabament de les diferents fases d'execució


1. En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, caldrà comunicar a l'administració municipal la data d'acabament de cada una de les fases següents:

1a. Quan estigui finalitzada l'estructura corresponent al sostre de la planta baixa en obres de nova planta, o de la primera que s'addicioni, en obres d'ampliació.
2a. A la coberta d'aigües.

2. Les comunicacions esmentades es formularan, si és el cas, en els impresos oficials pel constructor, amb el visat del facultatiu director de les obres, i es presentaran a les oficines del servei municipal competent amb cinc dies d'antelació, almenys, a la prevista per a l'acabament de cada fase i que es consignarà a la mateixa sol·licitud. Sense el compliment d'aquest requisit no es podran continuar les obres.

3. La inspecció municipal examinarà si les obres o instal·lacions dutes a terme s'ajusten a la llicència concedida i, en cas afirmatiu, estendrà una acta que així ho acrediti, de la qual es lliurarà una còpia a l'interessat. En cas contrari, la inspecció reflectirà en l'acta les infraccions que s'haguessin observat i l'elevarà a la superioritat, que podrà disposar, amb caràcter provisional, la suspensió immediata de l'obra i l'adopció de les mesures preventives que consideri necessàries, sense perjudici de la incoació de l'expedient sancionador oportú, donant-ne compte a l'autoritat municipal.