Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 5è. De les llicències urbanístiques
  Article
  Article 49 - Contingut de les llicències

Article 49 - Contingut de les llicències


1. Tot el que es disposa en aquestes Normes pel que fa a condicions d'edificabilitat i ús i, si és el cas, pel que fa a condicions estètiques, higièniques o de qualsevol altra me­na, s'entendrà inclòs al contingut de l'acte d'atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les clàusules d'aquestes i, a més a més, el contingut implícit, que és el definit en aquestes Normes, segons la classe i destinació del sòl i les condicions d'edificabilitat i d'usos.

2. Les vulneracions d'aquestes Normes no podran justificar‑se en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència. El promotor, l'empresari o el tècnic director de les obres podran dirigir‑se a l'administració que concedeix la llicència en sol·licitud d'informació, la qual haurà de facilitar‑se en el termini de quinze dies.