Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 48 - Suspensió de les obres

Article 48 - Suspensió de les obres


1. Durant l'execució de qualsevol mena d'obres o instal·lacions subjectes a llicència, la inspecció municipal o metropolitana podrà examinar-ne els treballs sempre que ho jutgi convenient o ho ordeni l'autoritat competent.

2. La inspecció comprendrà tots els actes que el funcionari actuant consideri necessari, amb relació al que sigui objecte de comprovació, fins i tot l'anàlisi de mostres quan sigui procedent.

3. El titular de la llicència, per si mateix o per la persona que el representi, i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes d'inspecció quan siguin citats a aquest efecte; així com a franquejar l'entrada a la finca als funcionaris de la inspecció. En cas d'incompliment d'aquests deures, el servei encarregat de la inspecció podrà suspendre provisionalment les obres, donant-ne compte immediat a l'autoritat municipal o metropolitana, per a la resolució que sigui procedent.