Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 5è. De les llicències urbanístiques
  Article
  Article 48 - Procediment per a l'atorgament de llicències

Article 48 - Procediment per a l'atorgament de llicències


1. El procediment d'atorgament de les llicències s'ajustarà al que preveu la legislació de Règim Local.

2. Si els actes d'atorgament de llicències, a més de noti­fi­car‑se al sol·licitant i a les persones compareixents al procediment, es publiquen al butlletí o gaseta d'informació municipal, s'indicaran les dades següents:

a. Nom i adreça del peticionari de la llicència.
b. Situació de la finca.
c. Índole de l'operació, obra o instal·lació autoritzada, amb expressió, quan es tracti d'obres d'edificació, de les característiques de la construcció projectada (nombre de plantes, superfície edificada i totes les altres, que s'estimin procedents).
d. El recurs que sigui procedent, amb expressió de l'òrgan davant el qual s'haurà de presentar, i termini per a interposar‑lo.