Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 5è. De les llicències urbanístiques
  Article
  Article 47 - Plànols de situació

Article 47 - Plànols de situació


1. Els plànols de situació que es presentin per sol·licitar llicències de parcel·lació; obres majors d'edificació; obres de buidatge, excavació o rebaix; enderrocs i demolicions; modificació de les característiques físiques del sòl i extracció d'àrids en terrenys situats dins de l'àmbit te­rritorial d'un pla par­cial d'ordenació o d'un pla especial, hauran de reflectir les determinacions gràfiques d'aquests plans que afectin la finca on es projecti realitzar l'obra o operació.

2. Quan es tracti de llicències d'obres i existeixi aprovat estudi de detall es complirà també el que disposa el paràgraf anterior.