Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 47 - Exigència de l'assenyalament previ d'alineacions i rasants en determinats casos

Article 47 - Exigència de l'assenyalament previ d'alineacions i rasants en determinats casos


1. No podrà iniciar-se la construcció, reconstrucció o reforma de façanes, murs ni cap altra mena de tancaments, en cap tram contigu a la via pública, sense que, a més de l'oportuna llicència, l'interessat hagi obtingut de l'Ajuntament l'assenyalament sobre el terreny de les alineacions i rasants oficials, quan la mateixa Administració municipal hagués comunicat que aquesta operació era necessària abans de l'execució de les obres.

2. L'incompliment del que disposa aquest article donarà lloc, en tot cas, i sense perjudici d'altres correccions que procedissin, a la suspensió immediata dels treballs, que no serà aixecada mentre no es compleixi allò prescrit.