Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 5è. De les llicències urbanístiques
  Article
  Article 45 - Llicències de parcel·lació

Article 45 - Llicències de parcel·lació


1. A més del que es preveu a l'article anterior, a les sol·licituds de llicències de parcel·lació s'expressarà:

a. Referència al Pla que estableix les condicions de la parcel·lació.
b. Característiques de la parcel·lació pretesa amb expressió de les superfícies de les parcel·les i de llur localització.

2. El projecte de parcel·lació estarà integrat, com a mínim, pels documents següents:

a. Memòria en què es descrigui la finca a parcel·lar, s'hi justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació de parcel·lació i s'hi descriguin les parcel·les resultants.
b. Cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a què es refereixi la parcel·lació.
c. Plànol de situació a escala no inferior a 1:2000 o, excepcionalment, més reduïda, si les mides del dibuix ho exigissin.
d. Plànol d'informació a la mateixa escala.
e. Plànol de parcel·lació a escala 1:100.