Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 5è. De les llicències urbanístiques
  Article
  Article 44 - Contingut normal de la sol·licitud de llicència

Article 44 - Contingut normal de la sol·licitud de llicència


1. La sol·licitud de llicència haurà de contenir, com a mínim, les indicacions següents:

a. Nom, cognoms i domicili dels interessats i a més a més, si escau, el de la persona que el representi.
b. Situació de la finca i índole de l'operació, obra o instal·lació per a la qual se sol·licita la llicència.
c. Les altres circumstàncies que, segon l'índole de l'operació, obra o instal·lació, es disposen als articles següents.
d. Lloc, data i signatura.
e. Corporació o autoritat a què es dirigeix.

2. Juntament amb la sol·licitud de llicència es presentaran els documents següents:

a. Projecte tècnic, adient a l'operació, obra o instal·lació, i integrat per:
a.1. Memòria on es descrigui l'operació, obra o instal·lació amb la precisió i l'abast suficients per valorar, juntament amb els altres documents, la procedència de la llicència.
a.2. Plànols de situació i d'emplaçament a escales 1:2000 i 1:5000, respectivament o, excepcionalment, més reduïdes si les mides del dibuix ho exigissin.
a.3. Plànol d'informació a escala 1:500 o, excepcionalment, més reduïda si les mides del dibuix ho exigissin.
a.4. Plànol o plànols que representin el que hom pretén realitzar, a escala no inferior a 1:100 o, excepcionalment, més reduïda si les mides del dibuix ho exigissin.
Quan la naturalesa de l'operació, obra o instal·lació no requereixi l'elaboració d'un projecte tècnic amb el contingut que s'expressa en aquest article, o quan aquesta naturalesa o les circumstàncies del que se sol·licita no permetin o no justifiquin la redacció del projecte amb el contingut expressat o amb les precisions d'escala establertes, s'explicarà a la memòria la raó del contingut que es dóna al projecte.
b. Cèdula de qualificació urbanística que defineixi les condicions d'edificabilitat i ús de la finca, expedida pel servei corresponent, de l'ajuntament o de la Corporació Metropolitana. Quan no estigui establerta aquesta cèdula, així s'expressarà a la sol·licitud de llicència.
c. El altres documents que, segons l'índole de l'obra, instal·lació o operació s'estableixen als articles següents.

3. El que es disposa en aquest article no és aplicable a les obres menors, les quals es regularan pel que s'estableix a l'article 9è del Reglament de serveis de les corporacions locals i a les Ordenances municipals.