Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Article
  Article 44 - Canvi d'empresa constructora

Article 44 - Canvi d'empresa constructora


Si canviés l'empresa encarregada de la realització de l'obra, el promotor, en el termini de sis dies, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l'administració municipal, mitjançant un escrit en què, junt amb el coneixement del facultatiu director, es consignin el nom, el domicili i el número del document nacional d'identitat o de la targeta d'identificació fiscal del nou constructor.