Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 5è. De les llicències urbanístiques
  Article
  Article 43 - Actes de l'Estat o de les Entitats de dret públic

Article 43 - Actes de l'Estat o de les Entitats de dret públic


1. També estaran subjectes a llicència municipal els actes relacionats a l'article anterior que es promoguin per òrgans de l'Estat o entitats de dret públic, sens perjudici d'allò que disposa l'article 180.2 de la Llei del Sòl.

2. L'òrgan de l'administració de l'Estat o l'entitat de dret públic que pretengui realitzar algun dels actes que es relacionen a l'article anterior, sol·licitarà la llicència municipal amb subjecció a les regles de competència i als procediments generals en aquesta matèria, i haurà de fer-ho saber a la Corporació Metropolitana de Barcelona.