Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 4 - Modificació del Pla

Article 4 - Modificació del Pla


1. L'alteració o variació substancial de les previsions de població, renda i ocupació i la seva distribució espacial haurà de tractar-se mitjançant una revisió global del Pla, per tal de mantenir els objectius que fonamenten l'ordenació urbanística que aquest conté.

2. Només podrà modificar-se el Pla quan la variació d'alguna de les seves determinacions no alteri la coherència entre previsions i ordenació de manera que faci necessària una revisió global.

3. Les propostes de modificació, a iniciativa de qualsevol dels municipis integrats a l'àmbit territorial definit per l'article 1, o les que promogui la Corporació Metropolitana, hauran de basar-se en un estudi justificatiu de la modificació i de la seva incidència en l'ordenació general. A aquestes propostes de modificació és aplicable el que estableix l'article 2 d'aquestes Normes als seus punts 2 i 3.