Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 37 - Deficiències esmenables i inesmenables

Article 37 - Deficiències esmenables i inesmenables


1. Si el projecte s'ajustés estrictament als plans, a les normes urbanístiques, a les ordenances i a la resta de disposicions aplicables, i s'haguessin complert totes les obligacions imposades per aquestes ordenances, l'òrgan competent n'atorgarà la llicència.

2. Quan resultessin deficiències dels informes dels serveis tècnics municipals o dels organismes que haguessin informat la petició de llicència, es distingirà entre esmenables i inesmenables.

3. S'entendran deficiències inesmenables totes aquelles per a la rectificació de les quals sigui necessari introduir modificacions essencials en el projecte, i en tot cas les següents:

a. assenyalar erròniament la zonificació que correspon a l'emplaçament de l'obra o instal·lació
b. projectar les obres o instal·lacions per a usos no admesos per la zonificació corresponent al seu emplaçament
c. aplicar un coeficient d'edificabilitat o d'utilització industrial superior a l'autoritzat
d. sobrepassar el nombre de plantes o en forma greu l'altura o profunditat edificables
e. no respectar les zones verdes i espais lliures previstos en el planejament
f. incomplir les exigències previstes sobre reserva d'aparcaments quan no sigui possible adaptar el projecte a les exigències esmentades
g. no ajustar-se a la normativa sobre prevenció d'incendis, sense possibilitat d'adaptació del projecte corresponent.
4.    Les peticions de llicència amb deficiències inesmenables seran denegades.

5. S'entendran esmenables aquelles deficiències no compreses al paràgraf 3. Es notificaran a l'interessat perquè les esmeni en el termini de quinze dies, amb l'advertència que transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagués efectuat l'esmena es considerarà caducada la sol·licitud.