Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)
  Article
  Article 366 - Conservació i millora de l'edificació

Article 366 - Conservació i millora de l'edificació


1. Els propietaris d'edificacions en zones de renovació ur­bana (16) hauran de procedir, amb subjecció a les previsions temporals contingudes al corresponent Pla Especial, a la realització de les obres necessàries per a la conservació i reforma, a fi de complir les determinacions establertes a l'ordenança.

2. Per a l'efectivitat d'aquest deure, l'ajuntament i, si escau, la Corporació Metropolitana, ordenarà d'ofici o a instància de qualsevol interessat l'execució de les obres esmentades, un cop publicat el Pla Especial del qual formi part integrant l'ordenança que les estableixi.