Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)
  Article
  Article 364 - Exigències mínimes a què hauran d'ajustar‑se els Plans Especials

Article 364 - Exigències mínimes a què hauran d'ajustar‑se els Plans Especials


1. Els Plans Especials per a l'actuació en aquestes zones, han de preveure reserves de sòl en proporció que millorin les actuals destinacions a vials, estacionament, espais lliures i dotacions comunitàries. Com a mínim s'han d'establir reserves per a espais verds públics locals i cen­tres docents locals.

2. Les reserves de sòl que hauran de respectar els Plans Especials s'han de determinar a partir de les efectuades en aquest Pla General i en relació amb el nombre d'habitatges existent al sector, establint‑se els següents mòduls mínims aplicables a les noves actuacions d'habitatge desenvolupades al Pla Especial:

a. 36 m2 de sòl per habitatge per a vials i estacionaments públics.
b. 18 m2 de sòl per habitatge per a espais verds públics locals.
c. 12 m2 de sòl per habitatge per a centres docents locals.
d. 9,60 m2 de sòl per habitatge per a les altres dotacions d'interès públic o interès social.